CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY VÀ CƠ CẤU TẬP ĐOÀN

Hoạt động của Công ty mẹ và các Công ty thành viên được quản lý theo chuyên ngành và  theo mô hình tổ chức của Công ty cổ phần bao gồm:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA (“ASP”) – CÔNG TY MẸ

Công ty được quản lý theo chuyên ngành từ Công ty mẹ đến các Công ty thành viên theo mô hình quản lý và báo cáo trực tuyến theo các chuyên ngành.

*   Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty qui định. Đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

*   Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định.

*   Ban kiểm soát: Ban kiểm soát là cơ  quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá  5 năm. Ban kiểm có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vần đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập và điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

*  Tổng giám đốc điều hành: Do hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành. TGĐ điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao

Tổng giám đốc điều hành và các Giám đốc/Trưởng Ban quản lý theo chuyên ngành: hoạt động theo chế độ quản lý báo cáo trực tuyến chuyên ngành từ Công ty mẹ tới các Công ty thành viên. Các trưởng bộ phận chuyên ngành của các Công ty thành viên còn có quyền hạn và trách nhiệm kiểm soát chéo các Công ty thành viên khác.

*   Ban Điều hành các công ty thành viên

*   Phòng Tài chính – Kế toán

*   Phòng  Kế hoạch đầu tư và kiểm toán nội bộ

*   Phòng điều hành kinh doanh gas.

*   Phòng  Hành chính Tổng hợp.

*  Ban Điều hành dự án.